SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

- Ban Lãnh đạo gồm có 03 đồng chí

          + Chánh Thanh tra - Hoàng Tiến Khang; ĐT:  3853450

          + Phó Chánh Thanh tra - Đàm Văn Thông; ĐT: 3854291

           + Phó Chánh Thanh tra - Trịnh Sỹ Tài; ĐT: 3854520

          - Các phòng gồm 06 phòng

          + Văn phòng - Chánh Văn phòng

            Nông Mộng Long; ĐT: 3854519.

          + Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

          - P.Trưởng phòng Lê Văn Anh; ĐT 3853457

          + Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ( Nghiệp vụ 1)

          - Trưởng phòng Nông Văn Chung; ĐT: 3854518.

          + Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Nghiệp vụ 2) 

          - Trưởng phòng Vi Như Linh; ĐT: 3952271.

          + Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Nghiệp vụ 3)

           - Trưởng phòng Dương Thanh Tùng; ĐT: 3953551.

          + Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng

           - Trưởng phòng  Ma Hoài Nam; ĐT: 3956663.