Chức năng nhiệm vụ

A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA TỈNH

Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham những và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

          1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

          a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

          b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

          c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

          a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Dự thảo Kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

          4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

          5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở.

          6. Về thanh tra:

          a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở;

          b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

         c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

          d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          đ) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chánh thanh tra sở, Chánh thanh tra huyện, thành phố khi cần thiết;

          e) Quyết địn thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chánh thanh tra sở, Chánh thanh tra huyện, thành phố kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

          g) Yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thanh tra trong phạm vi quản lý của đơn vị khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố không đồng ysthif có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

          b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

          c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao;

         d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định;

          đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          e) Tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

          8. Về phòng, chống tham nhũng:

          a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố  và các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

          b) Phối hợp các cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng. 

          c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, sử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi tỉnh; định kỳ báo cáo về Thanh tra Chính phủ;

          d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

          9. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

          10. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

          11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

          12. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

          13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; quản lý biên chế, công chức, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          14. Phối hợp với Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về điều động, luận chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện.

          15. Quản lý, sử dụng tài chính , tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

           1. Đồng chí: Hoàng Tiến Khang, Chánh Thanh tra tỉnh.
           a) Là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, người phát ngôn của cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật và toàn thể hoạt động của Thanh tra tỉnh.

          b) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực sau:

          - Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, các lĩnh vực công tác quan trọng về đối nội, đối ngoại, quân sự, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, các vấn đề cơ mật và những vấn đề đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

         - Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; chỉ đạo chung về chuyên môn và hoạt động các đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

       - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng.

       - Là chủ tài khoản thứ nhất.

      2. Đồng chí Đàm Văn Thông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

      a) Là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh, thay mặt Chánh thanh tra tỉnh khi được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

      b) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực sau:

      - Phụ trách, theo dõi quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát, kiểm tra đôn đốc và xử lý sau thanh tra, công tác pháp chế, cải cách hành chính. Chỉ đạo hoạt động phong trào, các đoàn thể, công đoàn, Hội cựu chiến binh, hội luật gia, Hội chữ thập đỏ…

      - Theo dõi, chỉ đạo tổng hợp toàn ngành về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan. Chỉ đạo các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

     - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra, kiểm tra đã được phân công. Tham gia, chỉ đạo các đoàn thanh tra đột xuất thuộc địa phương, lĩnh vực phụ trách khi Chánh Thanh tra tỉnh giao.

    - Phụ trách phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, phòng Nghiệp vụ 2, phòng Nghiệp vụ 3. Phụ trách công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra ủy quyền, phân công.

    - Là chủ tài khoản thứ 2.

     3. Đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

     a) Là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh, thay mặt Chánh Thanh tra tỉnh khi được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

     b) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực sau:

     - Phụ trách theo dõi quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Chỉ đạo hoạt động phong trào đoàn thể, thanh niên, hội khuyến học…

      - Theo dõi chỉ đạo tổng hợp toàn ngành về công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm của cơ quan, của tỉnh. Chỉ đạo các báo cáo định kỳ, đột xuất trên các lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

       - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các Đoàn thanh tra đã được phân công và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo; Đoàn thanh tra đột xuất thuộc địa phương, lĩnh vực phụ trách khi Chánh Thanh tra giao.

      - Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra ủy quyền, phân công.