Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo: Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra

Ngày 21/7, UBND tỉnh tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; UBND, Thanh tra 13 huyện, Thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo chủ trì.

 Qua 6 năm (từ năm 2011 đến nay) thực hiện Luật Thanh tra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời điều hành các hoạt động của ngành thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động thanh tra bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; tổ chức các cuộc thanh tra đúng luật, đảm bảo nội dung, quy trình, đúng thời gian; kết luận thanh tra chính xác, khách quan, việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Toàn tỉnh tổ chức 96 hội nghị tuyên truyền Luật Thanh tra và các văn bản quy định về thanh tra với trên 8.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham dự. Ngành thanh tra tỉnh thực hiện 2.082 cuộc thanh tra, trong đó, 538 cuộc thanh tra hành chính; 1.544 cuộc thanh tra chuyên ngành. Phát hiện sai phạm về kinh tế 98,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 86,6 tỷ đồng, đã thu hồi 64,8 tỷ đồng.

Hội nghị đã nghe tham luận của một số huyện, đơn vị; thảo luận, kiến nghị những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện Luật Thanh tra như: Công tác xử lý sau thanh tra của một số đơn vị, tổ chức vi phạm còn nhiều khó khăn; số cuộc thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra còn hạn chế; biên chế tổ chức bộ máy chưa đáp ứng nhu cầu công việc thực tế; nhiều cuộc thanh tra khi triển khai thực hiện chưa kịp thời do gặp khó khăn về nhân lực, trình độ nghiệp vụ thanh tra... 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị, các cấp,  ngành nói chung, ngành thanh tra tỉnh nói riêng tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra về việc thực hiện các kết luận. Công tác thanh tra chuyên ngành cần triển khai kịp thời, chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất tập trung các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ ngành thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

P.O

Các tin khác