VBQPPL của ngành

Thông tư số 03/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.​

Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra


Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân


Luật Tiếp công dân năm 2013


Luật Thanh tra năm 2010